Statut


STATUT STOWARZYSZENIA

Rozdział I

Postanowienia ogólne

Paragraf 1.

Stowarzyszenie „DZIECKO” zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną. 

Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

Paragraf 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz Gostyń

Paragraf 3.

W celu realizacji swych statutowych celów Stowarzyszenie może powoływać inne organizacje określone przepisami prawa.

Paragraf 4.

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudnić pracowników.

Paragraf 5.

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

Paragraf 6.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust. 1, bądź wystąpieniu z nich decyduje Walne Zgromadzenie Członków. 

Rozdział II

Cele i sposoby działania

Paragraf 7.

1.                  Cele Stowarzyszenia

udzielanie pomocy społecznej, w tym pomocy dzieciom, ich rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

działalność charytatywna;

ochrona i promocja zdrowia;

 działalność na rzecz osób niepełnosprawnych szczególności integracyjna poszerzająca kontakty osób niepełnosprawnych i zdrowych.;

Poszerzanie oferty kulturalnej dla dzieci i młodzieży oraz ich rodzin, rozwój kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;

upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;

pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;

promocja i organizacja wolontariatu;

 działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe.

10.  Umożliwienie dzieciom rozwijania swoich zdolności poprzez aktywny wypoczynek,

11.  Organizowanie i prowadzenie różnorodnych form aktywnego spędzania czasu wolnego dla dzieci i ich rodzin, w szczególności sportowych, kulturalnych, rekreacyjnych, oświatowych

12.  Aktywne spędzenie czasu wolnego,

13.  Przeciwstawianie się wszelkim formom brutalizacji i wulgaryzacji życia społecznego,

14.  Reprezentowanie interesów dzieci i młodzieży w sprawach ich funkcjonowania w środowisku,

15.  Wyrównywanie startu życiowego dzieci i młodzieży z różnych środowisk,

16.  Przeciwdziałanie patologiom społecznym,

17.  Prowadzenie działalności oświatowej i kulturalnej wśród rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży,

18.  Integracja i praca z młodzieżą aktywną społecznie,

19.  Umożliwienie intelektualnego i fizycznego rozwoju dzieci,

20.  Współdziałanie z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie opieki społecznej i socjalnej dla dzieci i ich rodzin,

21.  Podejmowanie działań zmierzających do likwidacji barier utrudniających funkcjonowanie w normalnym świecie.

Sposoby działania:

1)      Pozyskiwanie środków finansowych na działalność statutową stowarzyszenia, w szczególności przez:

Bale charytatywne,

Festyny, 

Koncerty

Składki

Zbiórki

2)      organizowanie i przygotowywanie koloni i obozów dla dzieci,

3)      prowadzenie działalności gospodarczej w celu pozyskania środków finansowych niezbędnych na działalność statutową,

4)      stworzenie kalendarza imprez sportowo – turystycznych i kulturalno – oświatowych dla dzieci i młodzieży,

5)      spotkania z pedagogami, psychologiem,

6)      umożliwianie zdobycia kwalifikacji do pracy z dziećmi,

7)      Szkolenia, działalność informacyjna, wydawnicza.

 

Paragraf 8.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów i zadań Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków.

 

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

Paragraf 9.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.

Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

Paragraf 10.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

Członków zwyczajnych,

Członków wspierających,

Członków honorowych.

Paragraf 11.

Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. 

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub inny szczególny sposób stała godna tego wyróżnienia.

Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu

Paragraf 12.

Sposób nabywania członkostwa.

Członkiem Stowarzyszenia, może zostać każdy, kto pisemnie wrazi taką chęć.

Zarząd Stowarzyszenia ma obowiązek w ciągu 30 dni rozpatrzyć wniosek i poinformować o swej decyzji zainteresowanego. 

 

Paragraf 13.

1. Członek zwyczajny ma prawo do:

1)     czynnego i biernego prawa wyborczego,

2)     uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. Organizowanych przez władze Stowarzyszenia,

3)     zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,

4)     Korzystania z świadczeń i pomocy Stowarzyszenia zgodnym z profilem działalności,

5)     noszenia odznaki organizacyjnej.

6)     zaskarżania, do Walnego Zebrania Członków, uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków.

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

1)     aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,

2)     przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

3)     regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

Paragraf 14

Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w paragrafie 13 ust. 1 punkty 2-6.

Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym – w statutowych władzach Stowarzyszenia.

Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się  z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania w określonym zakresie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. 

Członkowie honorowi zwolnieni są z płacenia składek członkowskich.

Paragraf 15.

Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:

1)      dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,

2)      śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

3)      skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający osiemnaście miesięcy.

4)      wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,

5)      wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek uchwały Zarządu w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów,

6)      pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku rażącego działania na szkodę Stowarzyszenia i następującego w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.

W przypadku określonym w ust. 1 punkt 1- 6 Zarząd zobowiązany jest zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny – wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni, od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia. 

Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednie zasady określone w ust. 2

 

Rozdział IV

Struktura organizacyjna

Paragraf 16.

Władzami Stowarzyszenia są:

1)     Walne Zebranie Członków,

2)     Zarząd,

3)     Komisja Rewizyjna,

W przypadku, gdy liczba członków przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów, wybranych w proporcji jeden delegat na 5 członków. Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów. 

Szczegółowy tryb wyboru delegatów określi regulamin.

Paragraf 17.

Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 6 lat, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów. 

Uchwały władz Stowarzyszenia, jeśli statut nie stanowi inaczej, podejmuje się w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

Członkowie Komisji rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej. 

Paragraf 18.

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany przez Zarząd spośród nie wybranych kandydatów, wg. Kolejności uzyskanych głosów. Liczba uzupełnianych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków z wyboru. Uzupełnianie składu władz przeprowadza się jeżeli do końca kadencji pozostało więcej niż sześć miesięcy, zwykłą większością głosów.

Walne Zebranie Członków. 

Paragraf 19.

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1)               z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

2)               z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście,

O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:

1)      w pierwszym terminie – 1/2 liczby uprawnionych członków do głosowania,

2)      w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

Paragraf 20

Walne Zebrania Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze w terminie określonym w paragrafie 17 ust 1.

Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie przewodniczący i dwaj sekretarze.

Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania członków i powołanych na nim komisji.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:

1)     z własnej inicjatywy,

2)     na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3)     na umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 ogólnej ilości członków zwyczajnych.

W przypadkach określonych w ust 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia odpowiedniego wniosku Zarządowi, z zachowaniem postanowień Paragrafu 19 ust 3.

Nadzwyczajne Zebranie Członków obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

10.  Do wprowadzania dodatkowych punktów zebrania uprawnione jest prezydium.

Paragraf 21

Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:

określenie głównych kierunków działania i celów Stowarzyszenia,

uchwalenie statutu i jego zmian, przeniesienie siedziby,

uchwalenie regulaminów władz Stowarzyszenia,

uchwalanie budżetu,

wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz Stowarzyszenia,

rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek i świadczeń,

rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub przez jego władze,

rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu,

10.  zatwierdzanie uchwał o przynależności do innych organizacji,

11.  nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,

12.  podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzania majątkiem Stowarzyszenia,

13.  podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,

14.  powołanie Komisji do załatwiania określonych spraw,

15.  podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

 

Zarząd

Paragraf 22.

Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z Uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.

Zarząd składa się z 5 – 9 członków, w tym prezesa, jednego wiceprezesa, sekretarza i skarbnika. 

Prezes Stowarzyszenia kieruje pracami Zarządu.

Zasady działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 6 razy w roku.

Zarząd do prowadzenia spraw Stowarzyszenia może tworzyć biuro i zatrudnić pracowników.

Paragraf 23.

Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Stowarzyszenia oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym – finansowym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa, postanowień statutu, regulaminów i uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie Członków.

Paragraf 24.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz podpisywania umów i zobowiązań w jego imieniu jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu – w tym Prezesa.

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagany jest podpis Prezesa lub innego upoważnionego członka Zarządu.

Zarząd Stowarzyszenia może udzielić – osobie sprawującej funkcję kierowniczą Biura – pełnomocnictwa ogólnego, obejmującego umocowanie do zwykłego zarządu w imieniu Stowarzyszenia.

Paragraf 25.

Do zakresu działań Zarządu należy:

realizacja programu i celów Stowarzyszenia oraz wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

określenie szczegółowych kierunków działania, 

ustalanie budżetu i preliminarzy,

sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,

uchwalenie regulaminów przewidzianych w statucie,

podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

powołanie komisji, zespołów oraz określenie ich zadań,

zwoływanie Walnego Zebrania Członków,

organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,

10.  podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),

11.  prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

12.  wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

13.  opracowywanie i składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

14.  występuje z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i regulaminów.

 

 

Komisja Rewizyjna

Paragraf 26.

 

Komisja Rewizyjna jest jedną z władz Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

Paragraf 27.

Do zakresu działań Komisji Rewizyjnej należy:

kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,

występowanie do Zarządu z wnioskami z przeprowadzonych kontroli i lustracji,

prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania Zarządu,

prawo zwołania Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub w trybie ustalonym statutem,

składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie / lub odmowę udzielenia / absolutorium władzom Stowarzyszenia, bądź w stosunku do każdego członka oddzielnie,

składania sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Paragraf 28.

Przewodniczący lub członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniu Zarządu.

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.

Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez tę władzę. 

Paragraf 29.

W przypadkach określonych w Paragrafie 27 pkt 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Rozdział V

Majątek i fundusze

Paragraf 30

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

Majątek ten przeznaczony może być wyłącznie do realizacji celów i zadań Stowarzyszenia.

Paragraf 31.

Źródłami powstawania majątku Stowarzyszenia są:

1)     opłaty wpisowe, składki,

2)     dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,

3)     dotacje,

4)     dywidendy należne Stowarzyszeniu w spółkach kapitałowych,

5)     darowizny, zapisy i spadki,

6)     korzyści z ofiarności publicznej,

7)     wpływy z odpłatnej działalności statutowej.

8)     wpływy z działalności gospodarczej

Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie w Banku na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnieniu bieżących potrzeb, jak najprędzej przekazane na konto.

Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca II kwartału każdego roku. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg. Zasad określonych przez Zarząd ( w ciągu 5 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia).

Stowarzyszenie może tworzyć spółki i fundacje oraz przystępować do już istniejących i korzystać z osiąganych dochodów z przeznaczeniem na działalność statutową.

Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabrania się:

1)      udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej "osobami bliskimi",

2)      przekazywania majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

3)      wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu

4)      zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

Paragraf 32.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika.

Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

Paragraf 33.

Uchwalanie statutu lub jego zmian oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. 

Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem obrad Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. (Do zawiadomienia określonego w Paragrafie 19 ust 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał).

Uchwalenie statutu lub uchwała o jego zmianie wywiera skutki prawne od chwili jej podjęcia.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Towarzystwa.

W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach /Dz.U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami/.

 

Rozdział VII

Przepisy końcowe

Paragraf 34.

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego

Paragraf 35.

Uchwała o przeznaczeniu majątku Stowarzyszenia podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną

 

Photo credits: Kari Shea on Unsplash